DE LESVOORWAARDEN VAN BE4YOU autorijschool

Algemeen:
BE4YOU autorijschool, gevestigd in Zoetermeer, verder te noemen de rijschool/ instructeur, verricht haar rijonderricht uitsluitend overeenkomstig deze algemene lesvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze lesvoorwaarden gelden voor de rijschool/ instructeur en leerling/ kandidaat.

Verklaring van namen:
-A: Onder rijschool/ instructeur wordt verstaan: de onderneming en de door haar bevoegde instructeur die zorg dragen voor rijonderricht.
-B: Onder de leerling/ kandidaat wordt verstaan: de persoon die zich tot de rijschool/instructeur wendt voor het volgen van rijonderricht.
-C: Onder CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toetst met inbegrip van tussentijdse toetsen e.d.

Beginvoorwaarden:
-A: Voor rijlessen dient de leerling/ kandidaat 16.5 jaar of ouder te zijn. “bij deelname aan 2todrive opleiding”
-B: Bij aanmelding kan dit aangetoond worden met een geldig identiteitsbewijs.
-C: Bij de rijlessen neemt de leerling/ kandidaat naast de leskaart ook een geldig identiteitsbewijs mee op zak ter identificatie ingeval van verkeerscontrole of nood.

De rijschool komt de volgende afspraken na:
1. U krijgt theorie en praktijkles van een rijinstructeurs die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig ‘instructeur certificaat’.
2. U krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat u van een andere instructeur les krijgt.
3. U rijexamen moet binnen twee weken nadat u dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR, CCV of het BNOR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag met bijlagen toesturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut. U mag controleren of dat ook is gebeurd. De rijschool dient dan het geleidebiljet en het storting- of overschrijvingsbewijs te laten zien, waaruit de (tijdige) aanvraag blijkt.
4. U legt het rijexamen in principe af met de auto waarin u rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat u het examen doet in een andere auto van eenzelfde of van een gelijkwaardig type.
5. De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut. Dus u instructeur mag niet in uw lestijd bij de supermarkt boodschappen doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met rijles te maken hebben.
6. De rijschool moet voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van u aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering hebben afgesloten met voldoende dekking.
7. De rijschool zorgt ervoor tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. “Een tijds overschrijding van een kwartier kan normaal zijn i.v.m. met de drukte van het verkeer, hierbij wordt dit wel telefonisch doorgegeven”  
8. De rijschool mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit wordt zo vroeg mogelijk, minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd, aan de leerling/ kandidaat doorgegeven.
9. Bij het niet nakomen van de punten 7. en 8. door de rijschool/ instructeur, zonder geldige reden, geldt bij een 2e overschrijding een tegemoetkoming voor de leerling in de vorm van een gratis les of volledige terugbetaling van de les.

De leerling/kandidaat komt de volgende afspraken na:
1. Zorg er voor, dat u tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Bent u iets te laat, wees er dan gerust op dat u instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Bent u er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om u die rijles toch in rekening te brengen.
2. U mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als u binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht u deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.
3. Afzeggen en verschuiven kan alleen tijdens kantooruren. Dit kan alleen via email of app aan de rijschool/ instructeur doorgegeven worden.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij u in rekening gebracht als u een dringende reden hebt waardoor redelijkerwijs niet van u gevergd kan worden dat u de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in u naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als u met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
5. Bij het niet nakomen van de punten 1. t/m 4. door de leerling, zonder geldige reden, geldt bij een 2e overschrijding de betaling van de volledige lesprijs of kosten.

6. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.
7. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
8. Neem bij elke rijles een geldig identiteitsbewijs mee.
9. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet u een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Over de betaling van de theorieles, rijles en examens gelden de volgende regels:
1. De rijschool mag een vergoeding van u vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om u inschrijving in orde te maken.
2. Het is gebruikelijk dat u per praktijk- of theorieles een contant bedrag voldoet en dat u bij het ontvangen van boeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. U mag ook schriftelijk met u rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
3. Het kan gebeuren, dat de les tarieven, terwijl u al lessen volgt, door de rijschoolhouder worden verhoogd. Deze extra kosten kunnen b.v. veroorzaakt zijn door verhogingen van buitenaf of door de jaarlijkse aanpassingen. U kunt de afgesproken rijopleiding gewoon afmaken tenzij u besluit of geadviseerd wordt (na de afgenomen lespakketten) met losse rijlessen verder te gaan.
4. Komt het voor dat u niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvangt u binnen 10 werkdagen na de achterstand c.q. na ongeveer 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering factuur.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van EUR 10 administratiekosten nadat 10 werkdagen zijn verstreken na de factuurdatum.
c. Als in een bepaalde maand de betaling(en) geheel of gedeeltelijk uitblijven, dan moet het bedrag voor die hele maand worden betaald. De verhoging van het verschuldigde bedrag wordt gezien als een voorwaarde die de rijschool de leerling heeft gesteld om de betaling later te laten gebeuren. Deze verhoging doet niets af aan de betalingsverplichtingen van de leerling.
5. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wél voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die u zelf moet dragen. De kosten staan vast op 15% van het voor de lessen openstaande bedrag met een minimum van EUR 68,07.

Rij(her)examen:
1. We gaan er van uit, dat u bij de examenaanvraag samen met u instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen contant is betaald. Jullie kunnen schriftelijk een andere vorm van betaling afspreken.
2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het meebrengen van de noodzakelijke papieren voor het praktijk examen.
3. Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat samen overeengekomen is om het examen aan te vragen c.q. één en ander bij CBR,CCV of BNOR dit in orde maken (zie onder ‘afspraken waaraan de rijschool zich moet houden’).
4. Stel dat uw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:  Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. U moet die kosten bijvoorbeeld dragen als uw examen niet kan doorgaan omdat u dan met vakantie bent, tenzij u bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan uw rijschool schriftelijk had doorgegeven. Ook als bijvoorbeeld uw examen niet doorgaat, omdat u niet de juiste, geldige documenten kon tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs), moet u de kosten van een nieuw examen zelf dragen.
5. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan u doorberekenen. Als u aangeeft dat u graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient uw rijschool u schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.

Annulering examen:
1. Stel u voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw en de rijschool die beslissing neemt om de auto en inzittenden geen extra risico te laten lopen. Dan hoeft u het nieuwe examen niet zelf te betalen 1a Indien Het rijexamen door het CBR wordt uitgesteld van wegen het slechte weer.  De rijschool heeft dan wél het recht om aan u de kosten van één rijles te berekenen.

2. In drie gevallen krijgt u als u het examen niet kunt (uit)rijden op uw verzoek van uw rijschool een nieuw examen zonder iets hiervoor te hoeven betalen. Dit geldt:. a. als er in uw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf; (dit kunt u bij de rijschool/ instructeur aantonen)
b. als de lesauto door (bijvoorbeeld door een onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
c. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.

Stoppen met de lessen:
U besluit, om wat voor reden dan ook, dat u wilt stoppen met uw opleiding.
1. Als u geen vast aantal lessen of geen vaste les periode hebt afgesproken, dan kunt u met uw opleiding stoppen, waarbij u rekening moet houden met een opzegtermijn van één maand en waarbij u tegen de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat u gaat stoppen.
2. Heeft u wél een vast aantal lessen of een vaste les periode (bijvoorbeeld een lespakket of Rijopleiding Totaal) afgesproken, dan kunt u alleen stoppen met lessen als u hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de opleiding voortzet. Als u dan kunt stoppen, dan dient u wél te betalen:
a. het geld van de lessen die gereden zijn;
b. één extra rijles;
c. de administratiekosten.
d. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR-/CCV- of BNOR-gedeelte).
3. Mocht u alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert de rijschool uw lesgeld, verminderd met:
a. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR-/CCV-, of BNOR-gedeelte);
b. de lessen die al gereden zijn
c. één extra rijles;
d. de administratiekosten.
4. De leerling kan de opleiding ook tussentijds voor een korte tijd beëindigen bij een dusdanig dringende reden dat van de leerling niet verwacht kan worden deze te continueren, waarbij de leerling echter wel verplicht is na een redelijke periode de reeds afgesproken opleiding te hervatten.
5. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als uw rijschool zo’n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool/ instructeur moet u dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had u al lessen vooruitbetaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan u terugbetalen.

Vrijwaring:
1. Stel dat u tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan uw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan u in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
b. Als u in de auto u zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van u instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan u wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is streng verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat u onder invloed was, wordt u wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens u rijles de rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kunt u bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als u dergelijke medicijnen moet gebruiken.
2. Het is streng verboden om over u gezondheid onjuiste informatie te verstrekken of te zwijgen, indien dit relevant is, wanneer tenminste 2 vragen op de eigen verklaring met ja zijn ingevuld. Ook dan kunt u aansprakelijk worden gesteld bij een aanrijding of voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.
3. De rijschool zal u vragen of u een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kunt u bijvoorbeeld krijgen als u voor de rechter bent gedaagd omdat u dronken op de (brom)fiets reed. U mag dan ook geen lesauto besturen. Als u dan niet de waarheid hebt verteld en u neemt tóch rijlessen, dan bent u aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.
4. De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.

Aanvullende afspraken:
1. Als u een bijzondere opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, dan mag de rijschool aanvullende afspraken met u maken. Die gelden dan samen met de afspraken in de les overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden).
2. De extra afspraken die deze rijschool hanteert, moeten schriftelijk zijn vastgelegd en aan de les overeenkomst zijn toegevoegd.

WhatsApp chat